Klachten

Ik heb een klacht, wat nu?
De medewerkers van BasicME zetten zich allen in om de beste zorg te bieden. Toch is het mogelijk dat cliënten niet tevreden zijn over de door ons geboden zorg. Zo kan iemand bijvoorbeeld een klacht hebben over de manier waarop een medewerker met hem of haar omgaat. Of waren er van tevoren andere verwachtingen over de zorg en is het vervolgens heel anders gelopen. We raden onze cliënten aan daar niet mee rond te blijven lopen maar hun klachten te melden.

De medewerkers van basicME doen hun uiterste best om wanneer er een klacht is, samen met de betreffende persoon tot een oplossing te komen. Wanneer we intern niet meer tot een passende oplossing kunnen komen, wordt er een externe klachtenbehandeling opgestart.

Wij maken onderscheid tussen: klachtopvang en klachtbemiddeling/behandeling door een klachtenfunctionaris of de klachtencommissie.

Klachtopvang
U meldt en bespreekt de klacht met de medewerker op wie de klacht betrekking heeft of zijn/haar leidinggevende. Voor uzelf kan het goed zijn hierbij het volgende in gedachten te houden:

  • reageer zo snel mogelijk;
  • wanneer het iets is dat niet snel kan worden afgedaan: vraag een gesprek aan; probeer eventueel al van te voren de klacht kort en krachtig op papier te zetten en aan ons te overhandigen;
  • probeer te bedenken wat u met het gesprek wilt bereiken;
  • u kunt altijd iemand meenemen ter ondersteuning.

Door met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren komen we hopelijk snel tot een oplossing.

Klachtbemiddeling/behandeling door de klachtenfunctionaris
Heeft de klachtopvang uw onvrede niet weg genomen of wilt u rechtstreeks (zonder klachtopvang) een klacht indienen? In dat geval kunt u uw klacht telefonisch of schriftelijk indienen bij de klachtenfunctionaris van BasicME.

De klachtenfunctionaris kan op een laagdrempelige en informele wijze bemiddelen in uw klacht.

De klachtenfunctionaris is bereikbaar via onderstaande gegevens:
klachten@cbkz.nl
0183 – 682829

Klachtbehandeling door de klachtencommissie
Het is mogelijk dat u een complexe klacht heeft. De klachtenfunctionaris van BasicME kan in dat geval besluiten dat u uw klacht kunt indienen bij de klachtencommissie. Centraal Bureau voor Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ) te Gorinchem verzorgt de klachtencommissie. De klachtencommissie is bereikbaar via onderstaande gegevens:

Klachtencommissie BasicME
Molenstraat 30
4201 CX GORINCHEM
Tel. 0183-682829
E-mail: klachten@cbkz.nl

Geheimhouding
Zowel voor de klachtencommissie als alle anderen die zijn betrokken bij uw klacht, is geheimhouding verplicht.

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan de behandeling van de klacht. Wel is het zo dat de (eventuele) kosten van door uzelf ingeschakelde bijstand en advies voor uw eigen rekening zijn.

Wilt u meer weten?
Deze informatie geeft een antwoord op de belangrijkste vragen over uw klachtmogelijkheden. Voor een uitgebreid antwoord verwijzen wij naar het door ons gehanteerde klachtenreglement. Dit reglement kunt u kosteloos bij ons opvragen. Of klik hieronder op de download button om de klachtenregeling direct in te zien.


Download