Algemene voorwaarden BasicME

De onderstaande algemene voorwaarden zijn in maart 2020 vastgesteld door BasicME. Wanneer een cliënt vragen heeft over de algemene voorwaarden kunnen zij hierover contact opnemen met het management van BasicME.

Begrippenlijst

 • Algemeen
 • Toepasselijkheid
 • Programma
 • Trajectplan
 • Begeleiders
 • Klachten
 • Instroomprocedure
 • Aansprakelijkheid
 • Betaling en facturering
 • Medisch dossier en discretie
 • Ontbinding
 • Beëindiging traject
 • Wijziging van deze voorwaarden
 • Geschillen en toepasselijk recht

Artikel 1. Algemeen
a. BasicME biedt ondersteuning en begeleiding voor herstellende verslaafden. In het bijzonder zijn de activiteiten gericht op het bouwen aan een stevige basis voor de toekomst in veilige huisvesting

Artikel 2. Toepasselijkheid
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, alle overeenkomsten en alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen tussen BasicME, haar Medewerkers, door haar ingeschakelde derden, en de Cliënt.
b. Bijzondere, van de algemene voorwaarden van BasicME afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen en door beide partijen voor akkoord zijn ondertekend.
c. De cliënt met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten met BasicME.

Artikel 3. Programma
a. Het programma bestaat uit twee onderdelen. Sociaal maatschappelijke ondersteuning en werken aan herstel van verslaving. De sociaal maatschappelijke ondersteuning bestaat uit begeleiding volgens trajectplan. Werken aan herstel gebeurd onder professionele begeleiding van een counselor.
b. De cliënt is verplicht actief aan eigen herstel te werken.
c. Trajectbegeleiding bestaat uit verschillende leefgebieden en is persoonlijk afgestemd op de situatie van de cliënt.

Artikel 4. Trajectplan
a. Cliënt dient uiterlijk binnen 3 maanden van zijn/haar start bij BasicME, een trajectplan op te stellen met een professional. Hierbij rekening houdende met aanbeveling van betreffende kliniek en/of behandelaar.
b. Cliënt dient zich te committeren aan trajectplan en te ondertekenen voor akkoord.
c. Het plan bestaat uit leefgebieden met SMART gestelde doelen.
d. Het plan is dynamisch en kan worden bijgesteld tijdens het begeleidingstraject.

Artikel 5. Begeleiders
a. Iedere cliënt heeft een vaste begeleider, dit wordt bepaald door BasicME. Begeleiders komen wekelijks samen voor dossierbespreking en eventuele bijstellingen van de trajectplannen.
b. In geval van meningsverschillen tussen de begeleider en cliënt kan er bemiddeld worden door de bestuurders van BasicME.

Artikel 6. Klachten
a. De medewerkers van basicME doen hun uiterste best om wanneer er een klacht is, samen met de betreffende persoon tot een oplossing te komen. Wanneer we intern niet meer tot een passende oplossing kunnen komen, wordt er een externe klachtenbehandeling opgestart.
b. BasicME is aangesloten bij CBKZ. De klachtenprocedure is terug te vinden op onze website.

Artikel 7. Instroomprocedure
a. Voor toelating tot BasicME geldt een aanmeld en een intakeprocedure. Voor BasicME geldt een acceptatieplicht. BasicME is verplicht om Cliënten te accepteren en hen de maatwerkvoorziening aan te bieden.
b. Van de acceptatieplicht kan worden afgezien wanneer:
– De acceptatie van de Cliënt in redelijkheid niet van de BasicME gevraagd kan worden; of
– BasicME aantoont dat hij niet de juiste ondersteuning kan bieden.
– Een onderbouwd verzoek tot weigering van de opdracht door BasicME wordt door de Gemeente beoordeeld. Indien de redenen van BasicME gerechtvaardigd zijn trekt de Gemeente de Individuele Opdrachtverstrekking in.
c. Los van hetgeen bepaald in de leden 1 en 2 mag een BasicME een Cliënt weigeren ingevolge artikel 2.7, derde lid.
d. Bij aanmelding worden deze algemene voorwaarden vermeld en doorgenomen. Bij toelating gaat cliënt akkoord met deze voorwaarden. De voorwaarden worden tijdens de intake ondertekent.
e. Over de voorwaarden en de regels wordt niet onderhandeld en zijn ten alle tijden leidend.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
a. BasicME is in een geen enkel opzicht aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan in het kader van geleverde diensten, verstrekte adviezen en overig door BasicME verstrekte gegevens, dan wel enige schade ontstaan door ondeugdelijkheid van de geleverde diensten, tenzij de schade het gevolg is van opzettelijke grove schuld aan de zijde van BasicME.
b. Daarnaast is BasicME in geen enkel opzicht aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan bij derde. Tenzij de schade is ontstaan door grove opzettelijke schuld aan de zijde van BasicME.
c. De aansprakelijkheid van BasicME wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) kan komen. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de verrichte diensten.
d. De cliënt dient een bewijs te leveren van een particuliere aansprakelijkheid verzekering.
e. De algemene voorwaarden van BasicME zijn niet overdraagbaar aan de verzekeraar van de cliënt.

Artikel 9. Betaling en facturering
a. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) voorziet in de mogelijkheid om genoemde ondersteuning vergoed te krijgen in de vorm van zorg in natura (ZIN) of in persoonsgebonden budget (PGB). In geval van zorg in natura (ZIN) hoeft de cliënt zelf niets te regelen. BasicME heeft afspraken met betreffende gemeenten en is verantwoordelijk voor de administratie. In geval van een Persoons Gebonden Budget (PGB) wordt de vergoeding overgemaakt naar de cliënt als budgethouder. Door de cliënt dient een rekening geopend te worden die uitsluitend voor de afdracht van de PGB gelden aan BasicME gebruikt wordt. De vereiste administratie bij een PGB is de verantwoordelijkheid van de budgethouder, maar zal door BasicME worden bijgehouden en maandelijks ter goedkeuring aan de cliënt worden voorgelegd. Na ondertekening door de cliënt zal de administratie bij de SVB worden ingediend.
b. De cliënt is een zelfstandige bijdrage aan het CAK per maand verschuldigd uit eigen vermogen te voldoen, zonder dat de cliënt gerechtigd is tot verrekening met uit hoofde van de WMO toegekende gelden. Deze bijdrage is niet gekoppeld aan enige verblijfs-, ondersteunings- of andere functie of indicatie in het kader van PGB of ZIN dan wel op een andere op cliënt van toepassing zijnde wettelijke regeling en dient derhalve door de cliënt integraal te worden voldaan ongeacht enigerlei toekenning aan cliënt van gelden uit hoofde van een van onze wettelijke regelingen.
c. De cliënt is zelf verantwoordelijk wanneer hij/zij niet kan verschijnen op een afspraak, deze tijdig af te melden. Wanneer er niet 24 uur voor aanvang van de afspraak wordt afgemeld, wordt deze in rekening gebracht.
d. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het accorderen van de begeleidingsuren. Als er geen bezwaar verschijnt binnen 24 uur na tijdsregistratie, worden daarmee de begeleidingsuren automatisch geaccordeerd. Bezwaar jegens begeleidingsuren dienen schriftelijk te worden ingediend bij het management van BasicME.

Artikel 10. Medisch dossier en discretie
a. BasicME draagt zorg voor een cliëntenadministratie. Hierin worden alle persoonlijke gegevens van de cliënt in een medisch dossier bewaard.
b. De Cliënt verklaart dat de door hem opgegeven personalia en verzekeringsgegevens juist zijn. Elke Cliënt dient zich steeds op eerste verzoek van BasicME te kunnen legitimeren met een wettelijk erkend legitimatiebewijs.
c. Met betrekking tot het medisch dossier en de Cliëntenadministratie zullen de wettelijke bepalingen in verband met privacybescherming en geheimhoudingsplicht in acht worden genomen, waaronder (niet uitsluitend) de bepalingen van Boek 7 (titel 7, afdeling 5) van het Burgerlijk Wetboek.
d. De cliënt verplicht zich tot strikte geheimhouding over medecliënten en medewerkers van BasicME.

Artikel 11. Ontbinding
a. Indien de Cliënt op enigerlei wijze tekortkomt in de nakoming van de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden, zal hij daarvoor reeds in verzuim zijn, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling vereist zal zijn. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, zal BasicME alsdan ook het recht hebben de overeenkomst op te schorten, dan wel deze geheel of ten dele zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Bij ZIN is dit alleen van toepassing in overleg met de gemeente. De beslissing van de gemeenten is hierin altijd leidend.
b. Bij ZIN legt BasicME contact met de gemeente indien zij de Individuele opdrachtverstrekking wil neerleggen. Het verzoek tot beëindiging van de Individuele opdrachtverstrekking wordt met redenen omkleed. De gemeente beoordeelt het verzoek van BasicME en besluit, indien de redenen van BasicME gerechtvaardigd zijn, tot beëindiging van de Individuele Opdrachtverstrekking. Het is overigens aan BasicME om de Gemeente in een zo vroegtijdig mogelijk stadium te informeren over eventuele omstandigheden die zouden kunnen leiden tot een beëindiging. Dit geeft de Gemeente ruimte tot interventie (waaronder het leggen van contact met de Cliënt) waardoor een mogelijke vroegtijdige beëindiging van de Individuele Opdrachtverstrekking kan worden voorkomen.

Artikel 12. Beëindiging traject
c. Bij beëindiging van het traject volgt een eindafrekening van de ondersteuningskosten. Er geldt een opzegtermijn van 2 maanden op de ondersteuning. Dit geld alleen wanneer er sprake is van PGB.
d. In geval van overtreding van de algemene voorwaarden behoudt BasicME zich het recht voor om cliënt op ieder moment van verdere deelname aan het traject uit te beëindigen. Dit geld alleen wanneer er sprake is van een PGB. In dat geval wordt de contactpersonen van de cliënt op de hoogte gesteld. Vooruitbetaalde zelfstandige bijdrage en borggelden worden niet teruggegeven. De financier zal op de hoogte worden gesteld van de beëindiging van de ondersteuning. Bij ZIN wordt er overlegt met de betreffende gemeente en zal beslissing van de gemeente leidend zijn.
e. Bij vroegtijdige beëindiging van het traject zullen de gemaakte ondersteuningskosten in rekening gebracht worden en vervalt het recht op restitutie. Dit geld alleen voor PGB.
f. Wanneer er sprake is van PGB en er is sprake van verbreking van een of meerdere voorwaarden heeft BasicME altijd het recht de ondersteuning te beëindigen.
g. Ondersteuning stopt wanneer de WMO niet toegekend wordt. Tenzij de cliënt besluit de ondersteuning op een andere wijze te bekostigen.

Artikel 13. Geschillen en toepasselijk recht
a. Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14. Wijziging van deze voorwaarden
a. BasicME is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden worden eerst ter goedkeuring voorgelegd aan betreffende gemeente. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de cliënt in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld, c.q. bekend is geworden.